Kellie Davis
1923 W Morena Blvd
92110 San Diego


T. 619-947-0547
E. kelliedavishair@yahoo.com